Vanaf 25 mei 2018 wordt de Verordening [EU] 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) van kracht.
Praktijk In-Team verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van haar cliënten te beschermen en op volledig transparante wijze te verwerken, met in acht name van de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In deze privacyverklaring (hieronder de ‘Privacyverklaring’) wordt toegelicht welke persoonsgegevens Praktijk In-Team verzamelt, op welke wijze dit gebeurt, hoe deze gegevens worden gebruikt en bewaard, alsook wat uw rechten hieromtrent zijn.

1. Verzameling van en toegang tot de persoonsgegevens

Praktijk In-Team is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die haar ter beschikking worden gesteld: Praktijk In-Team
Spekkestraat 39
2500 Lier
info@praktijkinteam.be
www.praktijkinteam.be
De ontvanger en verwerker van de persoonsgegevens is De heer Joeri Vilas Arras
De toegang tot de persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken .
De website van Praktijk In-Team kan soms links bevatten naar sites van derden. De gebruiksvoorwaarden hiervan behoren niet tot het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring, noch tot de verantwoordelijkheid van Praktijk In-Team.

2. De persoonsgegevens

2.1. Welke gegevens?

Praktijk In-Team verzamelt de gegevens die u aanbelangen: 1. Voornaam en Naam
2. Email
3. Telefoon en GSM
4. Adres
5. Aanmeldingsvraag (beroepsgeheim)
6. Datum van afspraken (digitale online agenda)
Praktijk In-Team zal van u (indien nodig) ook nog de volgende gegevens opslaan gebonden aan het beroepsgeheim:
1. Interne verslaggeving, evolutiebilan, anamnese in kader van psychotherapie
2. Informed consent, documenten in kader van tussenkomsten van de mutualiteit

2.2 Wanneer en hoe worden persoonsgegevens verzameld ?

Praktijk In-Team kan in de volgende situaties persoonsgegevens verzamelen: 1. Wanneer u het online contactformulier invult en verzend 2. Wanneer u in gesprekstherapie komt

2.3 Verwerking van de persoonsgegevens

Praktijk In-Team verwerkt uw persoonsgegevens enkel waarvoor u ons uw toestemming gegeven heeft. Het is mogelijk dat Praktijk In-Team uw persoonsgegevens moet verwerken.

3.Rechten

3.1 Recht op weigering

U heeft het recht om niet in te gaan op de vraag om uw persoonsgegevens door te geven. Deze weigering kan dan wel gevolgen hebben op onder meer het ontvangen van informatie, het verderzetten van de psychotherapie…

3.2 Recht op inzage

U heeft recht op inzage van de gegevens die u aanbelangen

3.3 Recht op rectificatie

Indien u vaststelt dat uw feitelijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kan u een beperkt aantal van deze gegevens zelf aanpassen in uw dossier via uw psychotherapeut. Let op dit gaat enkel over feitelijke gegevens. Inhoudelijk gegevens behoren tot het beroepsgeheim.

3.4 Recht op wissen van gegevens

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te doen wissen. Deze verwijdering van uw persoonsgegevens kan dan wel gevolgen hebben o.a. de terugbetaling van de mutualiteit……

3.5 Recht van bezwaar

U heeft op ieder ogenblik het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

3.6 Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

3.7 Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, dan kan u deze toestemming op ieder ogenblik terug intrekken.

3.8 Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt over te dragen aan uzelf of aan een door u gekozen instantie op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

3.9 Uitoefening van uw rechten

Om uw rechten uit te oefenen dient u een gedateerde en ondertekende aanvraag, samen met een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart, via de post of per e-mail te bezorgen aan: Praktijk In-Team
Spekkestraat 39
2500 Lier
info@praktijkinteam.be
www.praktijkinteam.be
U heeft ook het recht, indien u dit opportuun acht, om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit :
Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

4. Bewaartijd van de persoonsgegevens

Praktijk In-Team bewaart uw persoonsgegevens zolang ze deze nodig heeft voor een doeleinde. Concreet worden al uw persoonsgegevens inclusief uw inhoudelijk dossier bewaard voor een periode van 10 jaar.

5. Cookiebeleid

Wanneer u naar de website van Praktijk In-Team surft of gebruikmaakt van een mobiele app van Praktijk In-Team kan u kiezen om al dan niet onze cookies, of eventueel andere technologische middelen die gegevens en informatie verzamelen over uw surfgedrag’ te aanvaarden.

6.Beschikbaarheid van de Privacyverklaring

De recentste versie van de Privacyverklaring is steeds consulteerbaar op de website van praktijk InTeam: www.praktijkinteam.be